Motie: Kijk nou eens even goed'


7 juli 2021

Motie: Kijk nou eens even goed

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, besprekende de

Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

- In het economisch denken natuur en milieu een blinde vlek zijn;

- Grondstoffen niet onuitputtelijk zijn;

- Het plafond van de draagkracht van onze planeet inmiddels ruimschoots bereikt is;

Overwegende dat:

- Economische groei met het oog op voornoemde zaken geen doel op zichzelf meer

kan zijn;

- We een systeem willen nastreven dat oog heeft voor de levensbehoeften van de

mens, de draagkracht van de aarde en alles dat daarop leeft;

Verzoekt het college:

- Het streven naar economische groei binnen het gemeentelijke economische beleid

geen doel op zichzelf meer te laten zijn en dat ook niet als zodanig in beleidsdocumenten op

te nemen;.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

alleanderepartijen