Motie: 'Subsi­dier­vrien­delijk'


7 juli 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, besprekende de

Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

• De gemeente via diverse samenwerkingsverbanden en subsidies investeert in

initiatieven voor de regio;

• Er bij het beoordelen van initiatieven voorwaarden worden gesteld, zoals gunstig

voor de samenwerking, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, die het

samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen hanteert;

• Er middels deze samenwerkingsverbanden toch projecten worden gefinancierd

waarbij dieren worden gebruikt voor economisch gewin en of de productie van dierlijke

eiwitten.

Overwegende dat:

• Het houden van dieren voor de productie van dierlijke eiwitten niet als duurzaam

gezien kan worden;

• Het vervangen van de veeteelt door andere vormen van bedrijfsmatig houden van

dieren niet leidt tot innovatie en duurzame productie van voedsel;

• Er alternatieven voorhanden zijn, zoals de productie van grondstoffen voor

plantaardige eiwitten die de regio meer toekomstperspectief bieden.

Verzoekt het college:

• Namens de gemeente Groningen als deelnemer bij samenwerkingsverbanden in te

brengen geen projecten te willen financieren waarbij dieren betrokken zijn voor economisch

gewin, vermaak voor de mens of de productie van dierlijke eiwitten.

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Tegen