Motie: Maai Mei Niet


7 juli 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, besprekende de

Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

- bloemen meer kans krijgen om te bloeien als er laat (na mei) gemaaid wordt;

- insecten als vlinders, kevers en bijen hierdoor meer voedsel kunnen vinden;

- dit de biodiversiteit ten goede komt;

- in Groot- Brittannië een No- Mow- May beweging is ontstaan.

Overwegende dat:

- de gemeente met haar maaibeleid een maaibewind kent dat in de buurt komt van deze Maai-MeiNiet actie;

- in de ecologisch beheerde gebieden dit al de standaard is;

- door veel inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties vroeg gemaaid wordt en dit

de gewenste versterking van biodiversiteit vermindert.

Verzoekt het college:

- naar de inwoners van de gemeente Groningen, bedrijven, het waterschap, terreinbeheerders en

woningbouwcorporaties de positieve effecten van Maai- Mei- Niet op een actieve wijze uit te dragen

door dit in alle voorlichting hieromtrent als onderwerp mee te nemen.

Motie samen ingediend met: Martijn van der Glas (GroenLinks), Peter Rebergen (ChristenUnie) en René Staijen (Stadspartij)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen