Motie: 'Afschaffen honden­be­lasting'


7 juli 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 7 juli 2020 besprekende de

‘Voorjaarsbrief 2021’

Constaterende dat:

- De hondenbelasting al jaren een belangrijk onderwerp van discussie is.

- Deze discussie sinds de herindeling van de voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en

Haren groter is geworden.

Overwegende dat:

- Vele partijen in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen dat zij de hondenbelasting

wilden afschaffen, omdat zij de hondenbelsting als een onrechtvaardige belasting zien.

- Alle partijen er tegenaan lopen dat zij een structurele dekking moeten vinden voor het

afschaffen van de hondenbelasting die door een meerderheid van de gemeenteraad geaccepteerd

wordt.

Verzoekt het college:

- Te kiezen voor de optie om de hondenbelasting af te schaffen en de dekking te zoeken in de

OZB voor woningen en niet-woningen.

- Daarvoor bij de begrotingsbehandeling een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66, GroenLinks, PvdA, VVD, CU, PvdD, CDA, 100% Groningen, S&S


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen