Motie: 'Onderzoek afhan­ke­lijkheid Chinese producten'


15 september 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 september 2021, besprekende het

raadsvoorstel Internationaliseringsbeleid 2021-2024.

Constaterende dat:

- De gemeente naar aanleiding van de mensenrechtensituatie in China, zegt op pragmatische

wijze te willen omgaan met de bestaande banden met Chinese partnersteden Tianjin en

Xi’an;

- de gemeente hierbij zo veel mogelijk de richtlijnen volgt vanuit de nationale overheid;

- het Nederlandse parlement dit jaar in ruime meerderheid heeft uitgesproken dat in China

genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid1

Overwegende dat:

- De burgemeester stelde dat we met dubbele tong spreken als we in ons eentje de banden

met China gaan verbreken;

- Nederland in 2018 namelijk voor circa 39 miljard euro aan goederen uit China importeerde,

waarvan de quartaire sector 744 miljoen aan goederen zoals telecommunicatie,

kantoormiddelen, computers, ontvangtoestellen voor televisie en machines importeerde;23

- De gemeente de materiële afhankelijkheidrelatie met China deshalve moet proberen te

verbreken, alvorens eventueel een stedenband te beëindigen,

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken welke goederen en diensten ten behoeve van het functioneren van de

gemeentelijke organisatie direct of indirect uit China geïmporteerd worden;

- de raad de uitkomsten van dit onderzoek ten behoeve van het te voeren inkoopbeleid voor

te leggen;

- In de toekomst pragmatisch de banden met de Chinese partnersteden te heroverwegen en

de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren

1
https://www.tweedekamer.nl/kam...
2
https://www.cbs.nl/-/media/_pd...
3
https://www.cbs.nl/nl-nl/longr...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Afschaffen hondenbelasting'

Lees verder

Motie: 'Gelijke monniken, gelijke kappen gelijke kappen, escalatieladder'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer