Motie: 'Onderzoek de rol van de overheid in het slaver­nij­ver­leden'


30 juni 2021

Op initiatief van Jim Lo-A-Njoe van D66 dienden we de dezemotie mede in.


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen, op de dag voor Keti Koti; 30 juni 2021,

Constaterende dat:

• Groningen een belangrijke rol heeft gespeeld in de slavernijhandel, o.a. via haar eigen kamer

“Stad en Lande’1 van de West-Indische Compagnie (WIC), en dat dit voor velen nog steeds een

onderbelichte keerzijde is in het verleden van de stad en provincie Groningen;

• het stadsbestuur directe betrokkenheid had bij de slavernij, o.a. middels bestuursfuncties binnen

de WIC en directe financieel belangen, de bouw van slavenschepen, het hebben van aandelen in

suiker- of koffieplantages die bewerkt werden door slaven, etc.;

• regeringen, maar ook stadsbesturen, rechtsopvolgers zijn van voorgaande regeringen en

stadsbesturen, en in die zin bevoegd om historisch onrecht te adresseren;

• iedere overheid, ook de huidige, heeft te maken met de erfenis van het slavernijverleden, en zich

af en toe moeten verhouden tot deze donkere bladzijden uit haar verleden.

Overwegende dat:

• Er o.a. door de Groninger Archieven en de RuG, onderzoek is gedaan naar het slavernijverleden

van Groningen, inclusief de rol van het stadsbestuur en de Groningse kamer van het WIC maar dat

nader onderzoek, waaronder de rol via de VOC, gewenst is;

• ons koloniale- en slavernijverleden doorwerkt in de hedendaagse samenleving en bijdraagt aan

gevoelens van uitsluiting en mede de basis heeft gelegd voor racisme;

• de regering tot nu toe heeft nagelaten excuses aan te bieden voor de rol van Nederland in de

slavenhandel.

Verzoekt het college:

• Inzichtelijk te maken wat de rol van Groningen en in het bijzonder het stadsbestuur, is geweest

met betrekking tot slavernij in de overzeese gebieden waar de WIC en VOC actief waren, te

beoordelen of excuses mogelijk op zijn plaats zijn en dit ter overweging voor te leggen aan de

raad;

• de sporen van dit verleden en daarmee de gedeelde geschiedenis van alle Groningers, ongeacht

afkomst, zichtbaarder en toegankelijker te maken in overleg met reeds betrokken organisaties

zoals b.v. Keti Koti Groningen, de RuG en de Groninger Archieven;

• aan te sluiten bij de lobby van grote steden om bij de Nederlandse regering te bepleiten haar

excuses uit te spreken voor de overduidelijke rol van Nederland in o.a. de Trans-Atlantische

slavernij en de slavernij in voormalig Nederlands-Indië.

1 https://www.deverhalenvangroni...

2 (Lieuwe Jongsma, Groninger Archieven)

3 https://www.rug.nl/let/onze-fa...

4 https://www.volkskrant.nl/nieu...


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

PVV

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer