Motie: 'Uw poep doet er toe!'


2 juni 2021

Motie: Uw poep doet ertoe

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, besprekende de

Regionale Energie Strategie (RES 1.0)

Constaterende dat:

 Middels RES gestreefd wordt naar een duurzame energie- en warmtevoorziening;

 In RES 1.0 de mogelijkheden en knelpunten van de warmtetransitie zijn

geïnventariseerd;

 Uit de verschillende scenario’s die worden geschetst in het naslagwerk “Regionale

Structuur Warmte” blijkt dat er een substantiële rol is weggelegd voor de vergisting

van mest voor de productie van biogas uit reststromen;

Overwegende dat:

 De veehouderij zelf zeer veel energie verbruikt en in grote mate bijdraagt aan

klimaatverandering;

 Investeren in biogas op basis van mestvergisting ons afhankelijk maakt van de

(intensieve) veehouderij voor de productie van biogas;

 Mestvergisting onder andere kan leiden tot verminderde weidegang en daarmee het

welzijn van dieren aantast;

 Biogas opgewekt kan worden uit andere bronnen zoals resten uit de

voedselindustrie, GFT afval en menselijke uitwerpselen;

Verzoekt het college:

 In de voor eind 2021 verwachte Transitievisie Warmte van de gemeente Groningen

geen ruimte te laten voor de vergisting van mest voor de productie van biogas, tenzij

deze van menselijke oorsprong is;

 Deze visie als voorstel neer te leggen bij de regionale partners bij het werken aan de

Regionale Warmtetransitie;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

anderepartijen