Motie: 'Kist mie eem helpen'


2 juni 2021

Motie “Kist mie eem helpen”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 2 juni 2021 besprekende het

raadsvoorstel `Structuurvisie De Suikerzijde bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied Noord en

het MER De Suikerzijde`

Constaterende dat

 De raad een besluit neemt over het bestemmingsplan voor Suikerzijde (deelgebied Noord) en

daaruit voortvloeiende een voorstel voor natuurcompensatie voor diverse diersoorten

opgenomen is;

 De Natuur en milieufederatie en zes andere natuurorganisaties (Collectief Groningen West,

Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, IVN Afdeling Groningen-Haren,

Avifauna Groningen en KNNV Groningen) ervan overtuigd zijn dat het voorliggende voorstel

voor natuurcompensatie niet zal doen waarvoor het bedoeld is;

 De voorgestelde compensatie voor (vleermuizen en geoorde futen) negatieve gevolgen heeft

voor de weidevogels,

Overwegende dat

 De rol van de burgermaatschappij belangrijk is om een tegenmacht te vormen in

besluitvormingsprocessen en kennis zonder winstoogmerk een zeer belangrijk component is

bij het tot stand komen van goede besluitvorming;

 De boven genoemde natuurorganisaties constateren dat bij de stedelijke ontwikkeling van

Groningen zaken als natuur en biodiversiteit geen onderdeel zijn van een integrale visie op

de stad, maar te laat in beeld komen en dan vooral vanuit een toetsende rol.

 De bovengenoemde organisaties graag het gesprek aangaan hoe deze zaken veel vroeger in

de planvorming betrokken kunnen worden.

Verzoekt het college

 Het gesprek daarover met deze organisaties aan te gaan;

 Het project Suikerzijde als casus op te pakken in een ontwikkeling waarbij nietgouvernementele organisaties een volwaardiger rol toebedeeld krijgen in

besluitvormingsprocessen;

en gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

100%Groningen, Stadspartij

Tegen

alleanderepartijen