Motie: 'Slik het niet voor zoete koek'


2 juni 2021

Motie: Slik het niet voor zoete koek

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, besprekende de

Structuurvisie Suikerzijde

Constaterende dat:

- de plannen op grote weerstand stuiten van verschillende natuurorganisaties;

- er op dit moment een prachtig natuurgebied ligt, dat een parel voor Stad zou kunnen

worden en een grote meerwaarde voor het gebied;

Overwegende dat:

- de verplichte compensatie leidt tot aantasting van een succesvol gruttogebied;

- volgens het college deze compensatie op een andere wijze niet mogelijk is;

Voorts overwegende dat:

- het gebied dermate groot is dat het mogelijk is om hier een groot aantal huizen te bouwen

zonder de vloeivelden aan te tasten, zodat compensatie ook niet nodig is;

Verzoekt het college:

- de plannen voor de woningbouw op de Suikerzijde zó te veranderen, dat de vloeivelden

gespaard blijven en compensatie niet nodig is;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

allepartijeninderaad