Amen­dement “Renoveren Kan Je Leren”


26 september 2018

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 september 2018, besprekende het Raadsvoorstel “Verkenning nieuw muziekcentrum (raadsvoorstel 11-07-18, 7047860)”,

Constaterende dat:

  • Het raadsvoorstel enkel voorziet in het uitwerken van business cases voor vier nieuwbouwlocaties,
  • Uit het onderzoek van Draaijer + Partners naar de mogelijkheid van renovatie van de huidige Oosterpoort is gebleken dat renoveren een groot deel van de knelpunten op het gebied van techniek, esthetica en functionaliteit kan oplossen,

Overwegende dat:

  • De genoemde redenen voor de noozaak van nieuwbouw voornamelijk liggen op het gebied van logistiek en het ambitieniveau voor het nieuwe muziekcentrum,
  • Het prijskaartje voor nieuwbouw aanzienlijk veel hoger ligt dan de kostenraming voor renovatie en een groter gedeelte aan variabelen kent die buiten de beschouwing van de kostenraming zijn gelaten,
  • Het genoemde investeringsbedrag van 62 tot 87 miljoen aan renovatiekosten zonder tijdelijke huisvesting ook uitgewerkt zou moeten worden tot een business case om tot een valide kostenvergelijking met de nieuwbouwopties te komen,

Besluit:

  • II: opdracht te geven tot het opstellen van een business case voor het nieuwe Muziekcentrum Groningen, met differentiatie naar de genoemde potentiële locaties en duiding van de te maken financiële en kwalitatieve investerings- en exploitatiekeuzes;

te vervangen door

  • II: opdracht te geven tot het opstellen van een business case voor het nieuwe Muziekcentrum Groningen, en tot het opstellen van een business case voor een gerenoveerde Oosterpoort, met differentiatie naar de genoemde potentiële locaties en duiding van de te maken financiële en kwalitatieve investerings- en exploitatiekeuzes;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder


Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Stad&Ommeland, SP, 100%Groningen

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Student&Stad, CDA, VVD

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer