Amen­dement: 'Storm­rondje'


28 april 2021
 • Constaterende:
 • dat de raad de uitgevoerde verkenning en verdieping op de verkenning ter informatie worden aangeboden;
  • dat van de 7 zoekgebieden nog maar 2 nader verkend zijn;
  • dat dit allebei locaties betreft naast een natura 2000 gebied;
  • dat zowel het Groninger Landschap, Natuurmonumenten als IVN vanwege de gevaren voor dieren en natuur en vanwege het internationale belang van deze gebieden van mening zijn dat het beter zou zijn verder te gaan met het verkennen van de andere zoekgebieden;
  • en zodoende te borgen dat natuur en landschap geen sluitposten worden van de windverkenning.
 • Overwegende:
  • dat de raad kennis neemt van de uitkomsten van de verkenning en de verdieping op de verkenning maar deze niet vaststelt;
  • dat de energietransitie is bedoeld om de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties;
  • dat in dat kader niet alleen het klimaat, maar ook herstel van biodiversiteit prioriteit behoeft;
  • dat het niet handig is om bij verwezenlijking van het één, te kiezen voor instrumenten die het ander wellicht aantasten.
 • Besluit
  • l Kennis te hebben genomen van de uitkomsten van de windverkenning Westpoort en Roodehaan/Stainkoel'n ‘Bijlage 1 De Verkenning’ en de verdieping op de verkenning windenergie Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n ‘Bijlage 2 De Verdieping’;
  • ll te kijken naar alternatieve invulling voor de opgave uit de Routekaart 2035 ter vervanging van de zoekgebieden Westpoort en Roodehaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Van faseren kun je leren'

Lees verder

Motie: 'Een echte oplossing voor de Folkingestraat'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer