Motie: 'Van faseren kun je leren'


28 april 2021

Motie samen ingediend met SP, CDA, VVD en Stadspartij

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 2021, besprekende

Gebiedsvisie Meerstad Noord (raadsvoorstel 18-3-2021).

Constaterende dat:

 Het draagvlak onder de bewoners, die niet per definitie tegenstander zijn van verduurzaming

van onze energieproductie, van groot belang is voor de ontwikkeling van wind- en

zonneparken.

 De bewoners van en rondom de Lagelandpolder bij de totstandkoming van de plannen

onvoldoende zijn betrokken.

Overwegende dat:

 De bewoners van en rondom de Lagelandpolder het college van B&W en de gemeenteraad

een handreiking hebben gedaan waarbij zij:

- Aangeven 50 procent van het aantal zonnepanelen te accepteren.

- Over de verder invulling van het gebied met de gemeente en gemeenteraad in overleg wil

om een invulling te realiseren die voor iedereen acceptabel en wenselijk is.

 Deze gemeenteraad voor de plannen van nu - maar zeker voor toekomstige plannen -

rondom het opwekken van schone en duurzame energie, steun en medewerking van

bewoners nodig zal hebben.

Verzoek het college:

 De handreiking van de bewoners en omwonenden van de Lagelandpolder te omarmen.

 Voor nu genoegen te nemen met 50 procent van het aantal zonnepanelen dat in de plannen

genoemd wordt.

 Met bewoners in gesprek te gaan over de verder invulling van het gebied en hierbij met de

bewoners te onderzoeken over het gefaseerd aanleggen van meer zonnepalen daarbij tot

één van de optie behoord.

 De raad over de uitkomsten van deze gesprekken voor 1 oktober 2021 te informeren.


Status

Verworpen

Voor

PVV, CDA, SP, VVD, 100%Groningen, Stadspartij

Tegen

CU, PvdA, S&S, GL, D66