Amen­dement: 'Terug naar de teken­tafel'


28 april 2021

Amendement, samen ingediend met 100% Groningen, Stadspartij en PVV

De Raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 28 april 2021, besprekende het

raadsvoorstel ‘Uitkomsten Windverkenning’.

Constaterende dat:

- De in 2013 vastgestelde kansenkaartwind heeft geleid tot 9 zoekgebieden;

- De raad op 1 april 2016 heeft ingestemd met het opzetten van een apart communicatie- en

participatietraject voor elk gebied;

- Deze trajecten nu zijn doorlopen in 2 gebieden;

- Er wordt voorgesteld om direct door te gaan met de verdere ontwikkeling van windpark Roodehaan;

- Het participatietraject in Roodehaan zeer weinig draagvlak kent;

- De locatie Roodehaan net zoals de nu afgevallen locatie Westpoort grenst aan een belangrijk

natuurgebied met eenNatura-2000 status.

Overwegende dat:

- Verdere verkenning van de 7 resterende zoekgebieden noodzakelijk is om als raad een weloverwogen

besluit te kunnen nemen;

- De opstelling van een Regionale Energiestrategie verdere gevolgen kan hebben aan de vereisten voor de

zoekgebieden;

- uit onderzoek blijkt dat een windmolenpark bij Roodehaan juist méér impact op vogels kan hebben dan

locatie Westpoort en dat verschillende natuurorganisaties, waaronder het Groninger Landschap en

Natuurmonumenten, daarom van mening zijn dat een bredere verkenning op zijn plaats zou zijn

voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van een locatie voorwindenergie.

Besluit:

- Het dictum van het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

- Dictum II van het raadsbesluit; “verder te gaan met de ontwikkeling voor het gebied

Roodehaan”, te schrappen.

(Waarmee Dictum IV,V en VI ook komen te vervallen.)

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, PvdD, Stad&Ommeland, 100%Groningen

Tegen

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Student&Stad, PvdA, VVD, CDA