Motie: 'Vroege vogels'


30 maart 2021

Motie vreemd aan de orde van de dag: ‘Vroege vogels’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2021,

Constaterende dat

-De prachtige ‘Sprookjesboom’ in het Noorderplantsoen vanwege de kastanjeziekte helaas

moest worden gekapt, maar dit pas op donderdag 18 maart is gebeurd;

-Onderzoek van het CBS heeft aangetoond dat het broedseizoen voor (zang)vogels steeds

vroeger begint;

-Op grond van de Wet natuurbescherming alle inheemse vogels inclusief hun nesten en

eieren beschermd zijn;

Overwegende dat

-Vogels over het algemeen vanaf halverwege maart tot juni nestelen maar dat er voor het broedseizoen geen vaste periode staat en sommige vogels zelfs al vanaf februari aan het

nestelen zijn;

-Kap- en snoeiwerkzaamheden, ook als een vogel niet in een boom nestelt, een verstorende

werking kunnen hebben voor nabijgelegen nesten en nestplaatzoekende vogels;

-De indicatieve natuurkalender voor vogels laat zien dat de meeste vogelsoorten, op enkele

soorten na, van november tot januari geen nesten maken of broeden;

Verzoekt het college

-Om de gemeentelijke kap- en snoeiwerkzaamheden op basis van de indicatieve natuurkalender1 uit voorzorg zoveel mogelijk uit te voeren in de wintermaanden november –

januari;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede, Partij voor de Dieren

René Stayen, Stadspartij


1 “De indicatieve natuurkalender voor vogels die het ministerie heeft opgesteld wordt daarbij vaak als richtsnoer gebruikt. Snoeien en kappen wordt in de broedperiode ofwel helemaal niet toegestaan of alleen onder strikte voorwaarden.” - https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/snoeien-in-het-broedseizoen-mag-dat


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, Stadspartij, 100%Groningen

Tegen

alleanderepartijen