Baten uit groen


19 november 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 14 november 2012, besprekende de begroting 2013
Constaterende dat:

- Er in de begroting lasten voor groenbeheer zijn opgenomen;
- Er voor ‘groen’ geen baten worden berekend;

Overwegende dat

- Er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd;
- Het in de begroting lijkt alsof groen alleen een kostenpost is;
- De maatschappelijke baten van groen uiteenlopen van een betere luchtkwaliteit tot
vermeden energiekosten en van meer vastgoedwaarde van woningen tot aan een hogere
arbeidsproductiviteit;
- De maatschappelijke baten van groen voor een stad als Groningen daarmee moeilijk
kunnen worden overschat;
- De begroting een plaats is waarin de baten die tegenover de lasten staan juist moeten
worden weergegeven;

Verzoekt het college

1. Te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek
2. Dit te doen voor minstens twee groenprojecten in de periode voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2014;
3. Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer