Beter groen­beheer


9 november 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2011, besprekende de begroting 2012,


Constaterende dat:

- het groenbeheer drastisch verminderd wordt in 2012
- er geklepeld gaat worden in plaats van maaien op bepaalde stukken
- er bezuinigd wordt op monitoring van de flora en fauna
- het doelsoortenbeleid aangescherpt wordt, waardoor eerder gemonitorde dier- en plantensoorten nu buiten de boot vallen
- de belofte aan de raad over het bijvriendelijke beheer verbroken wordt

Overwegende dat:

- klepelen veel meer schade aanbrengt aan de flora en fauna dan af en toe maaien
- monitoring van de flora en fauna essentieel is om het effect van het beleid te kunnen volgen
- de bijensterfte zeer problematisch is


Verzoekt het college

- niet te klepelen, maar de maaifrequentie terug te brengen tot een niveau waarbij de huidige biodiversiteit niet wordt aangetast
- niet te bezuinigen op monitoring
- door te gaan met bijvriendelijk groenbeheer in 2012
- om met een dekkingsvoorstel te komen


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Stadspartij

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer