Dierbare gemeente


28 mei 2014

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 28 mei 2014, besprekende de gemeenterekening 2013.

Constaterende
-dat in de gemeenterekening geen doelstellingen, kengetallen, of tekst en toelichting staat over dieren in de gemeente, op een kort verhaal over biodiversiteit en dehondenbelasting en enkele financiële posten na;
-over andere gemeentelijke taken en beleid wel dergelijke informatie te vinden is;

Overwegende
- dat de gemeente gericht beleid heeft op diverse vlakken voor dieren, zoals onder andere bekend gemaakt in de dierenwelzijnnota, bijvoorbeeld de castratie- en sterilisatieactie voor katten van minima;
- dat de raad haar controlerende taak niet goed kan uitvoeren wanneer gegevens ontbreken over het functioneren van de gemeente en haar beleid;
- dieren in veel grotere getale in de stad wonen dan mensen;

Verzoekt het college
- in de gemeenterekening voortaan ook kengetallen en doelstellingen te bespreken op het gebied van dierenwelzijn, zwerfdieren, gehouden dieren, veedieren en dieren in het wild


En gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, PvdA, StudentenStad, SP, ChristenUnie, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer