Motie dieren­am­bu­lance


25 juni 2014

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Voorjaarsbrief 2014

Constaterende dat

-de Dierenambulance Groningen momenteel 30.000 euro subsidie op jaarbasis ontvangt voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de gemeente, om zwervende en gevonden dode dieren te transporteren;
-de daadwerkelijke kosten die de Dierenambulance Groningen maakt voor het transporteren van gevonden dieren meer dan 70.000 euro bedragen
-de financiële situatie van de Dierenambulance Groningen inmiddels dusdanig is dat de mogelijkheid tot het uitvoeren van de wettelijke taak in gevaar komt;

Overwegende dat

-de Dierenambulance Groningen een wettelijke taak uitvoert voor de gemeente en het gebruikelijk is dat externen, die taken voor de gemeente uitvoeren, daar volwaardige betaling voor ontvangen;
-de Dierenambulance Groningen uit eigen initiatief op dit moment al veel nevenfuncties uitvoert en acties houdt met als doel de begroting sluitend te houden;
-de Dierenambulance Groningen al dusdanig veel heeft bezuinigd dat de rek eruit is;
-de Dierenambulance Groningen op sociaal vlak belangrijk werk verricht op het gebied van werkgelgenheid voor arbeidsgehandicapten, begeleiding naar betaald werk en het bieden van een praktijkleeromgeving;
-volgens berekeningen van de Dierenambulance het de gemeente veel meer geld zou kosten wanneer de gemeente zelf de wettelijke taak omtrent transport van zwervende dieren moet vervullen;
-de Dierenambulance Groningen al een flinke klap te verwerken heeft door het wegvallen van subsidiebanen;
-diverse andere gemeenten veelal kiezen voor 'eerlijke waardering', waarbij de gemeente de Dierenambulance per gereden rit betaalt;
-de gemeente financieel niet bijdraagt aan gemaakte dierenartskosten bij gewonde zwerfdieren, hoewel dit in diverse andere gemeentes, zoals Zuidhorn, wel de norm is;

Verzoekt het college

Uit te zoeken wat de gemaakte kosten zijn door Dierenambulance Groningen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taak van het vervoeren van hulpbehoevende en dode dieren;
In overleg te treden met de Dierenambulance Groningen over de vorm en mate van het vergoeden van de onkosten, met als doel dat de Dierenambulance haar taak kan blijven uitvoeren;
Uitkomsten hiervan te rapporteren voorafgaande aan de gemeentebegroting 2015

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer