Eerlijk bankieren


13 november 2013

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 13 november 2013,

besprekende de begroting 2014,

Constaterende dat:
- De gemeente Groningen een grote organisatie is, bestaande uit verschillende diensten;

Overwegende dat:
- De gemeente veel geld beheert en rente betaalt aan de bank;
- Het beleid op het punt van arbeidsrechten, gezondheid, transparantie, belasting en corruptie, klimaatverandering, wapens, bonussen, mensenrechten, dierenwelzijn en natuur bij het merendeel van de banken te wensen over laat, afgaande op www.eerlijkebankwijzer.nl (van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming, IKV Pax Christi en Amnesty International);
- De gemeente Groningen verschillende rekeningen bij ING, ABN AMBO en de BNG heeft, terwijl deze bank op het gebied van belasting en corruptie, dierenwelzijn, gezondheid en klimaatverandering, volgens de eerlijke bankwijzer onvoldoende tot ruim onvoldoende scoort;
- Van een overheid verwacht mag worden dat zij (belasting)geld niet onderbrengt bij een bank die op belangrijke thema’s onvoldoende presteert maar hier op een (maatschappelijk) verantwoorde manier mee omgaat;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- De mogelijkheden te onderzoeken om alle gemeentelijke bankrekeningen onder te brengen bij banken die volgens de eerlijke bankwijzer kunnen worden aangemerkt als eerlijke banken (dat wil op dit moment zeggen: ASN Bank of Triodos Bank);
- De uitkomsten van dit onderzoek terug te koppelen aan de raad.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

SP, Stadspartij, PartijvoordeDieren

Tegen

Lees onze andere moties

Motie megastal

Lees verder

Safe sex voor de poes

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer