Motie: 'Ambities groene daken'


10 november 2021

Constaterende dat:

- De deelname aan subsidies voor groene daken en geveltuinen groeit en in de begroting

is opgenomen deze subsidies effectief en efficiënt te willen inzetten.

- In de conceptbegroting voor groene regelingen een subsidieambitie van 8000 m2 aan

oppervlakte is opgenomen.

- Er in 2021 voor 11.800 m2 subsidie is aangevraagd uit het GWRP (Groninger Water- en

Rioleringsplan) en deze aanvragen zijn gesubsidieerd uit het reguliere budget van €

250.000 en de extra beschikbaar gestelde bijdrage van € 100.000.

- Er over 2021 € 357.000 aan subsidie is verstrekt, waarvan € 317.000 is uitgekeerd aan

particulieren voor subsidie van de aanleg van 10.500 m2 aan groene daken en voor

bedrijven € 40.000, waarmee de aanleg van 1.300 m2 aan groen oppervlakte wordt

gerealiseerd.

- Het uitgangspunt was dat er een maximum beschikbaar bedrag is ingesteld en dat in

2021 het subsidieplafond in juni al was bereikt.

Overwegende dat:

- Het college de toezegging heeft gedaan om met een voorstel voor nieuwe regelingen te

komen met daarin een breder palet voor private ruimte, waarin gekeken wordt naar de

subsidieregelingen voor groene en blauwe klimaatadaptatie en dit voorstel in het eerste

kwartaal van 2022 aan de raad gepresenteerd wordt.

- Groene daken voor nieuwbouw uit het plan natuur inclusief bouwen gefinancierd

kunnen worden en voor bedrijven aparte financieringsregelingen onderzocht zouden

kunnen worden.

- Binnen de huidige opzet van de regeling gewerkt wordt met een staffel waarin de

gesubsidieerde prijs per vierkante meter bijgesteld kan worden.1

- Het ambitieniveau in de begroting voor 8000 m2 alsnog krap is gekozen gezien er

verschillende mogelijkheden zijn om meer oppervlakte te subsidiëren en de vraag groot

is.

Verzoekt het college:

- Om bij de uitwerking van de subsidieregeling groene daken met een voorstel te komen

hoe we invulling kunnen geven aan een hoger ambitieniveau dan de beoogde 8000m2

en hier in Q1 op terug te komen.

- In de toekomst de raad voortijdig bij het opraken van het subsidieplafond te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag!

1. Oppervlakte van 6 tot 100 m2: € 30,- per m2, Oppervlakte van 100 tot 250 m2: € 20,- per m2, Oppervlakte

van 250 tot 1000 m2: € 10,- per m2. Hoe groter de oppervlakte groene dak, hoe lager de bijdrage.


Status

Aangenomen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

PVV