Motie: 'Mag het een onsje minder zijn'


10 november 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 10 november 2021, besprekende de

Begroting en Belastingtarieven 2022.

Constaterende dat:

- De gemeente meer plantaardig eten in de voedselagenda 2021-2023 als doel heeft gesteld.1

- De Rijksoverheid doelen heeft gesteld om plantaardiger eetpatronen te stimuleren in o.a.

het Grondstoffenakkoord (Rijksoverheid, 2018b), het Nationaal Preventieakkoord

(Rijksoverheid, 2018a) en in het Klimaatakkoord (Rijksoverheid, 2019).

- De gemeente met de doelstelling ‘meer plantaardig eten: op weg naar duurzaam en gezond’

in onze gemeente wil bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners en aan een duurzame

gemeente.

- Plantaardig eten significant bijdraagt aan het terugdringen van dierenleed en CO2 emissie.

Overwegende dat:

- De gemeenteraad vrijheid heeft bij de inrichting van de precariobelasting, in het bijzonder bij

de aanwijzing van delen van de gemeente waar de belasting wordt geheven, de tariefstelling

en tariefsdifferentiatie.2

- De horeca een belangrijk voorbeeld kan vervullen op welke wijze gezond en lekker

plantaardig te eten door middel van plantaardige gerechten te serveren,

- de raad de horeca daarin op positieve wijze wil stimuleren.

Verzoekt het college:

- De raad een voorstel voor te leggen waarin terrassen van horecaondernemers die voor een

significant deel in het aanbod plantaardige menu’s serveren een korting cq vrijstelling op de

precariobelasting te verlenen,

- en de gederfde inkomsten en baten bij dit voorstel in te schatten.

- Het voorstel voor de begroting 2023 in het volgend voorjaar aan de raad ter bespreking voor

te leggen.

1
https://gemeente.groningen.nl/...
2
https://vng.nl/artikelen/preca...


Status

Verworpen

Voor

Tegen