Motie: 'Ethische commissie voor data en tech­no­logie'


10 november 2021

Motie ingediend met D66, GroenLinks, ChristenUnie, Student en Stad

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 17 november 2021, ter bespreking van

de begroting voor 2022,

constaterende dat,

● de gemeente steeds meer mogelijkheden krijgt om nieuwe technologische middelen in te zetten, zoals

bodycams, drones en allerlei andere soorten cameratoezicht, wifi-sensoren, stereodetectoren,

gezichtsherkenningstechnologie, alsook het analyseren van grote hoeveelheden data, waarbij ook

complexe algoritmes ingezet kunnen worden die tevens een rol kunnen spelen bij de besluitvorming

● er gemeenten zijn die een ethische commissie voor data en technologie hebben gecreëerd als klankbord en

kennnisplatform om de gemeente bij de inzet van deze middelen van advies te voorzien, met daarin

experts, zoals in Enschede, en bewoners, zoals in Hilversum

● het college n.a.v. schriftelijke vragen vorig jaar over data en algoritmes niet afwijzend stond tegenover

een mogelijke ethische commissie voor data en technologie

● er in de begroting voor 2022 niets over een mogelijke ethische commissie voor data en technologie is

opgenomen.

Overwegende dat,

● er met technologische middelen en data op een mogelijk ondoorzichtige manier besluitvorming tot stand

kan komen, en er op een ingrijpende manier gebruik gemaakt kan worden van bijvoorbeeld nudgen en

crowd control in de openbare ruimte, maar dat dit soort middelen ook heel nuttig kunnen zijn

● er al gemeenten door de rechter op de vingers zijn getikt, uiteraard pas achteraf, voor de onterechte inzet

van dataverzameling en verwerking, wat onvoldoende transparant was, en wat in sommige gevallen leidde

tot onbedoelde discriminerende en/of stigmatiserende effecten

● de openbare ruimte in hoog tempo digitaal in kaart wordt gebracht, bijvoorbeeld door particuliere

sensoren

● het belangrijk is voor het vertrouwen in de overheid dat burgers (en politieke vertegenwoordigers) inzicht

in en invloed hebben op de manier waarop de overheid zich verhoudt tot nieuwe technologische middelen

en datavergaring, zowel wat betreft haar eigen handelen als dat van particuliere partijen

Roept het college op om,

● een voorstel te doen voor de totstandkoming van een stevig gepositioneerde ethische commissie voor data

en technologie, in lijn met het beleidskader ‘data ethiek’, met daarin bijvoorbeeld experts en bewoners,

die de inzet van technologische middelen bespreekt en de gemeente van advies voorziet,

● dit voorstel in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen,


Status

Aangenomen

Voor

Tegen