Amen­dement: 'Bewegende Stad (en Omme­landen)'


10 november 2021

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 10 november 2021, besprekende het

raadsvoorstel “Gemeentebegroting 2022 (raadsvoorstel 30 september 2021)”,

Constaterende dat:

● Met ingang van 2022 het jaarlijkse budget voor de Bewegende Stad krimpt van 150.000

tot 100.000 euro,

Overwegende dat:

● Het “percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over plekken in de openbare ruimte die

geschikt zijn voor sport, spel en bewegen, in of nabij de eigen woonomgeving” in 2020

met 63% maar liefst 11% lager was dan in 2018,

● De gemeente staat voor een uitnodigende sportieve ruimte omdat sport leuk is,

gezonder en gelukkiger maakt, en bijdraagt aan een sterke samenleving,

● Er in onze gemeente nog veel locaties denkbaar zijn voor sport- en beweegplekken in de

openbare ruimte,

● Het niet ondenkbaar is dat we in de toekomst weer te maken krijgen met lockdowns

waarbij buitensportplekken nog onmisbaarder zijn dan anders,

Besluit:

● het dictum van het raadsvoorstel onder I “de gemeentebegroting 2022 vast te stellen

overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen nieuwe indeling naar 4

programma’s en 14 deelprogramma’s” aan te vullen met “met dien verstande dat er

incidenteel in 2022 50.000 euro extra beschikbaar wordt gesteld voor de Bewegende

Stad”

● dit te dekken uit de Algemene Egalisatie Reserve.


Status

Verworpen

Voor

alleanderepartijen

Tegen

D66, GroenLinks, ChristenUnie, PartijvandeArbeid

Lees onze andere moties

Motie: 'Ethische commissie voor data en technologie'

Lees verder

Motie: 'Datacentrum ja of nee'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer