Motie: 'Data­centrum ja of nee'


24 november 2021

Ingediend samen met de SP


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 24 november 2021 en naar

aanleiding van de collegebrief “Ontwikkeling Westpoort fase 2 met datacenter”.

Constaterende dat:

- Het college een verkenning uitvoert naar de wenselijkheid van een datacentrum in

Westpoort 2;

- De raad om wensen en bedenkingen gevraagd wordt.

Overwegende dat:

- Datacentra fors meer energie consumeren dan via zonnepanelen of door het beschikbaar

stellen van restwarmte aan het openbaar net wordt teruggegeven;

- Aan de ene kant lastig te halen gemeentelijke klimaatdoelstellingen en anderzijds de

(tweede) vestiging van een datumcentrum strijdig is;

- Gebruik van en handel in data steeds meer een samenleving beïnvloedende factor is waar

democratische controle marginaal invloed op heeft;

- De explosieve wildgroei van het aantal datacentra in Nederland duidt op overheidsfaciliteiten

die het mogelijk maken dat de exploitanten nauwelijks belasting betalen;

- Datacentra een veiligheidsrisico met zich mee kunnen brengen waaronder ongelukken en

aanslagen;

- Er geen landelijke regie bestaat op de vestiging van dergelijke centra zodat de kans reëel is

dat gemeenten en lokale bestuurders tegen elkaar worden uitgespeeld;

- Datacentra fors ruimte in beslag nemen in het landschap en daarmee een aanslag betekenen

voor ecologische- en cultuurhistorische waarden;

- De lokale economie en praktisch geschoolde werkgelegenheid nauwelijks profiteren van de

vestiging van een datacentrum omdat voor de bouw met name buitenlands personeel wordt

ingevlogen en het beheer vooral op afstand wordt uitgevoerd afgezien van een paar technici

en beveiligers ter plekke.

En verder dat

- Binnenkort het raadsvoorstel “Vaststelling strategie werklocaties” ter sprake komt waardoor

de formulering van een inhoudelijke industriepolitiek dringend wordt;

- Aan de hand van een industriepolitiek kader kan beoordeeld worden of bedrijven al dan niet

welkom zijn op maatschappelijk/politieke gronden binnen de gemeentegrenzen.

Verzoekt

- Pas een besluit te nemen over het al dan niet vestigen van een datacentrum als de raad een

beslissing heeft genomen over het industriebeleid;

- Te komen met een concept industriebeleid en daarin oa criteria op te nemen over de

energiebalans, veiligheidsscore, natuurlijke inpasbaarheid en de omvang en aard van de

werkgelegenheid van mogelijke bedrijfsvestigingen;

- Dit concept voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,

Daan Brandenbarg (SP) en Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen