Motie 'Commer­ciële Evene­menten op eigen benen'


1 juli 2020

Commerciële Evenementen op eigen benen

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;
- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;
- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;
- Kosten voor het afhandelen van vergunningaanvragen voor evenementen niet kostendekkend zijn en voor uitbreiding van de aanvraagcapaciteit € 160.000 structureel per jaar benodigd is;
- De capaciteit van politie en BOA’s in Nederland steeds meer onder druk komt te staan door de toename aan evenementen;

Overwegende dat:
- Het aantal commerciële evenementen steeds verder toeneemt en de gemeente niet voor deze kosten zou moeten opdraaien;
- De aanvraag van evenementenvergunningen meer kostendekkend moeten zijn en dat daaruit de aanvraagcapaciteit gefinancierd zou moeten worden;
- Commerciële evenementen in financieel opzicht op eigen benen moeten staan door de kostprijs in de kaartprijs door te berekenen.

Verzoekt het college:
- Commerciële evenementen met een winstoogmerk kostendekkende leges te laten betalen;
- De dekking voor de aanvraagcapaciteit deels middels deze verhoging van de leges voor commerciële evenementen te bekostigen;
- Hierover met een voorstel voor de begroting 2021 naar de raad te komen.

En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen / Amrut Sijbolts / Jeffry van Hoorn

Partij voor de Dieren / Stadspartij /GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, CDA, ChristenUnie, Stadspartij, PVV

Tegen

PvdA, VVD, StudentenStad, D66, 100%Groningen