Motie 'Geen trofee­jacht op gemeen­te­lijke gronden'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- Het college aangeeft belang te hechten aan dierenwelzijn;
- In de gemeente Groningen in 2019 zo’n 20 vossen zijn doodgeschoten, waarvan 4 op gronden in gemeentelijk eigendom;
- In de provincie Groningen jaarlijks ongeveer 750 vossen worden doodgeschoten;
- De belangrijkste reden hiervoor, zoals ook aangegeven door het college in de beantwoording van onze vragen hierover, het beschermen van weidevogels is;
- Dankzij de recente ontheffing vossen, die al vrijgesteld zijn van iedere bescherming en jaarrond mogen worden doodgeschoten, nu ook ’s nachts met behulp van lichtbakken mogen worden doodgeschoten in de periode van 15 januari tot en met 30 juni, met alle gevolgen voor de openbare orde en veiligheid vandien;
- De moervossen in deze periode zwanger zijn of zogen en dat het schieten op de dieren in deze periode nog meer dan anders leidt tot verschrikkelijk dierenleed zoals het doodslaan of doodschieten van de vossenpups, of het langzaam laten verhongeren hiervan;

Overwegende dat:
- Recentelijk onderzoek wederom heeft aangetoond dat weidevogelbeheer, waarin het zogenaamde predatiebeheer een belangrijke rol speelt, niet werkt om de weidevogels in Nederland voor uitsterven te behouden; (1)
- De weidevogelbescherming voor een groot deel bestaat uit het zogenaamde predatiebeheer en dat roofdieren nu, onterecht, de schuld krijgen van het uitsterven van weidevogels;
- Hierdoor de belangrijkste oorzaak van de afnemende biodiversiteit op het platteland, namelijk de intensieve landbouw, onderbelicht blijft;

Voorts overwegende dat:
- De vos tot de komst van de wolf het grootste roofdier van Nederland was en bovendien vermaard om zijn intelligentie, hetgeen het dier een geliefde, statusverhogende prooi voor jagers maakt;
- Er voor het nutteloos en puur voor het vermaak doden van wilde dieren in onze gemeente geen plek zou moeten zijn;
- Het algemeen bekend is dat de intensieve jacht op vossen wordt gecompenseerd door grotere worpen van de moervos; (2)
- Vossen zeer territoriale dieren zijn en daarom op een bepaald moment de populatie in een gebied niet groter wordt, ook al is er voldoende voedsel;
- Mede hierom de jacht op vossen in Luxemburg al jaren verboden is, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de populatie niet groter wordt als er niet op de dieren gejaagd wordt; (3)

Verzoekt het college:
- Elke vorm van jacht en beheer op vossen op alle gronden in eigendom van de gemeente, zo snel mogelijk te verbieden,


En gaat over tot de orde van de dag!


Kirsten de Wrede


Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

alleanderepartijen