Motie 'Geen prio­riteit hand­having kraak­verbod'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;
- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;
- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;
- Kosten voor een plan van aanpak voor toezicht en handhaving krakers structureel op € 120.000 is begroot.

Overwegende dat:
- De Wet Kraken en Leegstand en de bijbehorende jurisprudentie ruimte overlaat aan de lokale driehoek om te bepalen of er bij kraken moet worden ingegrepen bij elk individueel geval van kraken; (1)
- Het bij kraken geen ondubbelzinnige afweging is tussen opgebouwd woonrecht volgens Europese regelgeving en het overtreden van de Wet Kraken en Leegstand;
- We in Groningen een grote woningnood kennen;
- De gemeente Groningen de afgelopen jaren enkele malen gelijk over is gegaan tot handhaving van de Wet Kraken en Leegstand door middel van juridische procedures, ook als dat leegstand na vertrek van de krakers zou betekenen,

Verzoekt het college:
- In de toekomst pas te handhaven op de Wet Kraken en Leegstand bij gemeentelijke panden en terreinen als er in de nabije toekomst concrete bouw- of bewoningsplannen zijn;
- Te bekijken welk bedrag van de €120.000 voor toezicht en handhaving krakers hiermee gemiddeld gezien naar verwachting bespaard kan worden;
- Dit bedrag terug te koppelen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'Vervroegde keuze voor Kardinge'

Lees verder

Motie 'Geen trofeejacht op gemeentelijke gronden'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer