Motie 'Vervroegde keuze voor Kardinge'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli 2020, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De geïnventariseerde opgaven van € 24.033.000 de beschikbare ruimte van € 3.719.000 in het meerjarenbeeld voor 2021 ruim overschrijdt;
- De raad voor 2021 tot een dekkende begroting moet komen en de raad hier overwegingen zal moeten maken in de geïnventariseerde opgaven;
- Naar verwachting de financiële consequenties van de coronacrisis de beschikbare ruimte nog verder naar beneden zal brengen;
- De plankosten van projecten zijn gebaseerd op de hoge ambities die geformuleerd zijn buiten tijden van crisis;

Overwegende dat:
- De plankosten van de Toekomst Ontwikkeling Kardinge incidenteel erg hoog zijn ingeschat;
- Er niet financiële ruimte is om op elk domein een anticyclisch investeringsbeleid te voeren en dat daarin prioriteiten moeten worden aangebracht;
- De raad, tot het moment dat er meer financiële ruimte is, de ambities voor lopende projecten zal moeten bijstellen;
- Voor het plan van de herontwikkeling van Kardinge een plankostenbudget is benodigd van € 315.000 in 2021 en 2022 en dat dit bedrag met lagere ambities of door eerder dan gepland te kiezen voor een voorkeursontwerp om nader uit te werken waarschijnlijk substantieel te verlagen is, omdat op die manier niet twee voorkeursontwerpen uitgewerkt hoeven te worden;

Verzoekt het college:
- Met een herziening van de plankosten van de herontwikkeling van Kardinge te komen, waarbij een substantiële verlaging van de plankosten het uitgangspunt is;
- Hierbij bijvoorbeeld aan een vervroegde keuze tussen de voorlopige voorkeursvarianten Playground en Avonturenpark te denken, en deze niet allebei in detail verder uit te werken;
- De resultaten hiervan voorafgaand aan de vaststelling van de begroting aan de raad terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag!


Wesley Pechler / Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren / Stadspartij


Status

Ingediend

Voor

SP, Stadspartij

Tegen

alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie 'Door de bomen het huis niet meer zien'

Lees verder

Motie 'Geen prioriteit handhaving kraakverbod'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer