Motie 'Door de bomen het huis niet meer zien'


1 juli 2020

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 1 juli, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende dat:
- De coronacrisis behalve veel ellende ook inzichten heeft gebracht, zoals een hernieuwd besef van het belang van fysiek en mentaal welzijn en weerbaarheid;
- Welzijn niet langer als het kleine broertje van welvaart moet worden gezien, maar als het hoofddoel;
- We in plaats van welvaart en economische groei moeten sturen op de zaken die van belang zijn voor een goed leven, voor welzijn nu en later;

Overwegende dat:
- Groen een onmisbaar onderdeel is van een fijne leefomgeving en dat buiten zijn goed is voor lichaam en geest;
- Bomen CO², water en fijnstof opvangen, hout produceren, een leefwereld zijn voor dieren, water zuiveren en hitte reduceren;
- Nederland slechts 10% aan bos bezit en daarmee bijna hekkensluiter is wat betreft percentage bosareaal van alle landen in Europa; (1)
- Met de nationale Bossenstrategie gestreefd wordt naar 10% uitbreiding;

Voorts overwegende dat:
- Groningen grote woningnood kent en dat er nog veel bijgebouwd moet worden;
- Het college van zins is in de toekomst een actiever grondbeleid te gaan voeren;
- Woningen, gebouwd in een groene, bosrijke omgeving, aantoonbaar meer waard zijn;
- In met name het noorden van de gemeente weinig bomen zijn en dat de luchtkwaliteit in Ten Boer te wensen overlaat en een hoog stikstof gehalte kent;

Verzoekt het college:
- Samen met alle partijen in de woningbouwsector, zoals initiatiefnemers, aannemers, ontwikkelaars, ontwerpers en toekomstige bewoners te onderzoeken hoe en waar we woningbouw en nieuw bos samen kunnen laten opgaan;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

SP, StudentenStad, Stadspartij

Tegen

alleanderepartijen