Motie 'Tel uw zege­ningen'


24 juni 2020

Motie: Tel uw zegeningen

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 juni 2020, besprekende de

Vaststelling aanbestedingsstukken en grondexploitatie Alo locatie (raadsvoorstel 2 juni 2020)

Constaterende:

• Dat het college aangeeft dat de Alo-locatie moet worden ontwikkeld tot een hoogwaardig stedelijk woon- en werkmilieu in een duurzaam, groen en klimaatbestendig gebied;

• De kavel nu via aanbesteding in de markt wordt gezet;

Overwegende:

• Dat de Alo locatie deel uitmaakt van de Stedelijke Ecologische Struktuur, dan wel daar pal tegenaan ligt en onderdeel is van een ecologisch rijke en belangrijke stepping stone, waar otters zwemmen en onder andere ijsvogels nestelen;

• Dat het college in het ‘boekje bouwenvelop’ aangeeft dat bestaande bomen en houtopstanden worden gehandhaafd of gecompenseerd in het plangebied;

Voorts overwegende:

• Dat het plangebied voor zo’n 50% als park zal worden ingericht en dat er dus in ruimtelijk opzicht wel wat speling is voor de ontwikkelaars;

Verzoekt het college

• De ontwikkelaars als uitgangspunt mee te geven dat de groene strook aan de rand (west- en noordzijde) van het plangebied intact wordt gelaten en dat daarmee alle bestaande bomen en houtopstand in een toekomstig bouwplan behouden blijven;

• En dit als belangrijkste voorwaarde voor uiteindelijke gunning te benoemen;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

alleanderepartijen