Motie 'de letter of de geest'


26 juni 2019

Motie 'De letter of de geest'

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2019, besprekende de collegebrief betreffende de herinrichting van de omgeving St Jansbrug

Constaterende dat:

  • Het college voornemens is het groenonderhoud bij de herinrichting van de Sint Jansbrug te financieren uit het Groencompensatiefonds.

Overwegende dat:

  • Het Groencompensatiefons in het leven is geroepen om bomen te compenseren die niet kunnen worden behouden of herplant;
  • Wanneer geld uit het groencompensatiefonds wordt aangewend voor groenonderhoud er per saldo bomen zullen verdwijnen

Voorts overwegende dat:

  • Deze gang van zaken wellicht niet door de letter van het groencompensatiefonds wordt verboden, maar toch niet in de geest van het groencompensatiefonds genoemd kan worden;
  • Ook het college zelf in de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren betreffende het kap- en herplantingsbeleid van de nieuwe gemeente Groningen met betrekking tot het groencompensatiefonds het volgende aangeeft: “…Daarnaast hanteren wij een herplantplicht en moet, zodra herplant niet mogelijk is, financiële compensatie plaatsvinden zodat elders groen aangeplant kan worden."

Verzoekt het college:

De middelen uit het groencompensatiefonds daadwerkelijk aan te wenden voor het planten van nieuwe bomen en houtopstand en niet voor onderhoud en het verruimen van groeiplaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend met de SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland


Status

Verworpen

Voor

VVD, 100%Groningen, PVV, PvdD, SP, Stad&Ommeland, StudentenStad

Tegen

CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Amendement “Laat het Blauwbörgje in het groen staan”

Lees verder

Motie 'Belast toerist op ecologische voetafdruk'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer