Motie denkpauze


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat er, vanuit diverse partijen, veel tegenstrijdige geluiden en onderzoeksresultaten zijn rondom de Aanpak Ring Zuid en dat andere partijen dan projectgroep Aanpak Ring Zuid vele bezwaren uiten tegen de huidige plannen;
- Dat onder andere professionals waarschuwen voor de slechte luchtkwaliteit, wat een direct risico is voor de volksgezondheid;
- Dat er door tijdsdruk geen tijd blijkt te zijn voor nader onderzoek naar alternatieve (deel-)oplossingen, waarbij uitgesproken, onderbouwde zorgen van andere partijen worden weggenomen;

Overwegende

- Dat het project Aanpak Ring Zuid een dermate impact heeft op de Stad en haar bewoners en een dermate grote financiering vraagt, dat nauwkeurig onderzoek boven een tijdslimiet zou moeten staan;

Verzoekt het college

- Bij het Rijk aan te dringen op een denkpauze, waarbij het tracébesluit wordt uitgesteld, zodat er extra tijd is voor onderzoek naar alternatieve oplossingen voor de verkeersproblematiek op de Zuidelijke Ringweg

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer