Motie dierbare infor­matie


25 juni 2014

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Voorjaarsbrief 2014

Constaterende dat

- in de gemeenterekening en begroting geen doelstellingen, kengetallen, of nadere toelichting over lopend beleid of wettelijke taken over dieren staan, op de hondenbelasting en de bij na;
over andere gemeentelijke taken en beleid wel dergelijke informatie vermeld is;

Overwegende dat

- dat de gemeente gericht beleid heeft op diverse vlakken voor dieren (onder meer in de dierenwelzijnsnota vermeld), bijvoorbeeld: de castratie- en sterilisatieactie voor katten van minima, het ontmoedigingsbeleid voor circussen met wilde dieren, het hondenbeleid en doelsoorten op ecologisch vlak;
- de gemeente tevens wettelijke taken heeft omtrent dieren in de gemeente, zoals de verplichting om zwervende dieren te transporteren en veertien dagen te huisvesten;
dat de raad haar controlerende taak niet goed kan uitvoeren wanneer gegevens ontbreken over het functioneren van de gemeente en haar taken en beleid;

Verzoekt het college

- in de gemeenterekening en begroting voortaan ook kengetallen en doelstellingen en een stand van zaken te bespreken op het gebied van dieren in de gemeente, zowel gedomesticeerde als in het wild levende dieren, waarbij onder andere het hondenbeleid en de invulling van de plicht tot transporteren en opvangen van zwervende dieren in kaart worden gebracht;
- In de gemeentebegroting 2015 hiervan een voorstel te presenteren aan de raad

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, GroenLinks, Student&Stad

Tegen

VVD, SP, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA

Lees onze andere moties

Motie digibeest

Lees verder

Motie 'zoek!'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer