Motie duurzame econo­mische ontwik­keling


24 september 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 september 2014, besprekende de Economische Agenda 2015-2019

Constaterende dat:

 • In de Economische Agenda 2015-2019 de voorkeur wordt uitgesproken voor een duurzame economische ontwikkeling;
 • Onder andere vermeld staat dat de groene economie en innovatie op gebied van duurzaamheid aandacht dienen te hebben;
 • Deze lijn zich niet doorzet in een eisenpakket, of randvoorwaarden voor economische ontwikkeling in Stad;
 • Een regelluw beleid en veel vrijheid voor de ondernemer instrumenten zijn om de werkgelegenheid te verbeteren en zelfs gesteld wordt dat we de grenzen op gaan zoeken om ontwikkeling van bedrijven mogelijk te maken;

Overwegende dat:

 • Economische groei onhoudbaar is, gezien hierdoor nu al grondstoffen, zoals aardgas, opraken en klimaatproblemen en milieurampen ontstaan;
 • De gemeente zich inzet voor Fair Trade in Stad, waarbij arbeiders eerlijk betaald worden en onder humane omstandigheden hun werk uitvoeren, en op de energietransitie, waarbij vervuilende, eindige grondstoffen vervangen worden door schone, hernieuwbare grondstoffen;
 • Inmiddels bekend is dat bedrijvigheid an sich de werkgelegenheid lang niet altijd ten goede komt, zoals ook in de Economische Agenda zelf staat;
 • De werkeloosheid alleen goed aangepakt kan worden als gekeken wordt naar ontwikkelingen die niet alleen deze generatie, maar ook de generaties Stadjers hierna van werkgelegenheid kunnen voorzien en daarnaast de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad niet aantasten;
 • Een onaantrekkelijke stad, met een slecht leefklimaat en een gebrek aan kwalitatieve ondernemingen, door wildgroei aan ongewenste bedrijvigheid, onwenselijk is en tegen de ontwikkeling van de stadse economie indruist;
 • Er nu ontwikkelingen gaande zijn waarbij ongeremd consumeren overgaat in een socialere samenleving, waarbij gedeeld en geholpen wordt, waarin de gemeente een grote bijdrage zou kunnen leveren die de welvaart sterk zal verbeteren;

Verzoekt het college

 • Te onderzoeken hoe echte duurzame economische ontwikkeling in Groningen versterkt kan worden, waarbij naar het grotere geheel van arbeid, sociale samenleving en milieu samen worden gebracht en maatschappelijke partners op het gebied van sociale stad, leefbare stad en duurzame stad worden betrokken;
 • Een plan van aanpak voor de versterking van duurzame economische ontwikkeling te rapporteren aan de Raad binnen redelijke termijn, maar in ieder geval voor de bespreking van de voorjaarsnota in 2015

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij, CDA, ChristenUnie, SP

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, StudentenStad, PvdA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer