Motie opnemen Kamminga-variant


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat in de huidige plannen de aansluiting op de ringweg bij de Hereweg komt te vervallen;
- Dat er een verbindingsweg van de Hereweg langs de Maaslaan wordt aangelegd;
- Dat deze constructie leidt tot een forse toename van het verkeer langs de Maaslaan en de op- en afrit naar en van de A28, en tot een toename van verkeersbewegingen rond het Julianaknooppunt;
- Dat een alternatief voor deze constructie, de Kamminga-variant, deze verkeerstoename voor een belangrijk deel doet verminderen;
- Dat dit alternatief tevens leidt tot een beperkte verschuiving van verkeer naar de Vondellaan;
- Dat in een vergelijkbare situatie in Helpman met het inrichtingsplan een verkeersverschuiving wordt gemitigeerd;

Overwegende

- Dat de omgeving van het Julianaplein door de huidige plannen fors moet inleveren op leefbaarheid;
- Dat vermindering van verkeersbewegingen daarom nagestreefd dient te worden;
- Dat de Kamminga-variant voorziet in een directere aansluiting op de A28, wat een positief effect heeft op de ontsluiting van de binnenstad;
- Dat de verwachte toename van het verkeer in de Vondellaan een ongewenst effect is van de Kamminga-variant;
- Dat het mogelijk moet zijn deze te doen verminderen door aanvullende maatregelen te nemen in de Wijert, zoals een inrichtingsplan evt. in combinatie met verkeersregelinstallaties.

Verzoekt het college

- De Kamminga-variant in de plannen op te nemen;
- Een inrichtingsplan voor de Wijert uit te werken die de verkeerstoename in de Vondellaan ten gevolge van de Kamminga-variant doet verminderen;
- De resultaten aan de raad te overleggen voordat het tracébesluit genomen wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer