Motie Helper­zoom­tunnel


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat er grote zorgen in Helpman leven t.a.v. de Helperzoomtunnel;
- Dat het College heeft toegezegd dat de Helperzoomtunnel tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg niet als omleidingsroute wordt ingezet;
- Dat het College heeft uitgesproken dat als het verkeer de Helperzoomtunnel toch als zodanig zou gebruiken, er toegangswegen zouden worden afgesloten

Overwegende

- Dat er tijdens de ombouw van de ringweg vrijwel geen alternatieve oost-west verbindingen zijn dan de Helperzoomtunnel;
- Dat het daarom waarschijnlijk is dat ondanks de wens de tunnel niet als omleidingsroute in te zetten, deze toch als zodanig door automobilisten gebruikt zal worden;
- Dat het onwenselijk is om toegangswegen geheel af te sluiten;
- Dat het mogelijk is om met verkeersregelinstallaties verkeersstromen te beperken.

Verzoekt het college

- Toe te zeggen verkeersmaatregelen te treffen die ervoor zorgen dat het verkeer door de Helperzoomtunnel tijdens de ombouw van de ringweg niet significant afwijkt van de hoeveelheid verkeer die na de realisatie van Aanpak Ring Zuid door de tunnel rijdt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer