Motie groen­voor­zie­ningen ARZ


25 juni 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 25 juni 2014, besprekende de Zuidelijke Ringweg

Constaterende

- Dat in de plannen veel groen rond het tracé is geprojecteerd, met name het zogeheten Zuiderplantsoen;
- Dat er 10 hectare bos en houtopstanden (MER, boomeffectrapportage) verdwijnt, waaronder het Papiermolenpark.
- Dat onbekend is wat de aanleg van het groen kost, wat het onderhoud daarvan kost, en wie deze kosten betaalt.

Overwegende

- Dat het draagvlak voor de plannen voor een belangrijk deel afhangt van de geprojecteerde groenvoorzieningen;
- Dat het groen een belangrijke compensatie vormt voor de toename van beton en asfalt in de plannen;
- Dat deze compensatie niet alleen de omgevingskwaliteit betreft, maar ook de concentratie schadelijke stoffen in de lucht en daarmee de gezondheid van de Stadjers;
- Dat de gemeente de komende jaren structureel moet bezuinigen;
- Dat er nu al wordt bezuinigd op groenonderhoud;
- Dat er daardoor een reëel risico is dat de groenvoorzieningen anders dan geprojecteerd worden aangelegd, en/of niet kunnen worden onderhouden.

Verzoekt het college

- Inzicht te geven in de kosten van de aanleg en het onderhoud van de geprojecteerde groenvoorzieningen;
- Inzicht te geven hoe zich dit verhoudt tot de onderhoudskosten van het Noorderplantsoen;
- De mogelijkheden te verkennen om de onderhoudskosten van de groenvoorzieningen binnen de scope van Aanpak Ring Zuid te brengen;
- Dit aan de raad voor te leggen voordat het Tracébesluit wordt genomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, SP, D66, PvdA, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, Stadspartij

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer