Motie scha­de­claims lucht­kwa­liteit


24 september 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 september 2014, besprekende afronding planstudiefase Aanpak Ring Zuid en voorbereiding marktbenadering

Constaterende dat:

  • het aannemelijk is dat de luchtkwaliteit verslechtert na de aanpak van Ring Zuid, gezien de manier waarop de berekeningen zijn uitgevoerd (gebaseerd op een landelijke in plaats van bebouwde omgeving en op berekende cijfers in plaats van metingen, terwijl bekend is dat de berekeningen doorgaans lager uitvallen);
  • De provincie heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voort eventuele toekomstige schadeclaims van burgers wanneer de luchtkwaliteit verslechterd;

Overwegende dat:

  • Een verslechterde luchtkwaliteit kan leiden tot allerhande gezondheidsproblemen, zoals longaandoeningen;
  • Er voor kinderen zelfs geen veilige ondergrens is voor fijn stof in de lucht;

Verzoekt het college

  • Te onderzoeken wie er verantwoordelijk is voor eventuele toekomstige schadeclaims bij een verslechterde luchtkwaliteit na de aanpak van de Zuidelijke Ringweg;
  • De uitkomst hiervan zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, D66, StudentenStad, ChristenUnie, CDA, SP

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer