Motie groene bedrijven


24 september 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 september 2014, besprekende de Vaststelling Visie Werklocaties Rode Loper en de beleidsnotitie Westpoort

Constaterende dat:

  • Duurzaamheid geen harde eis is voor te vestigen bedrijven op Westpoort;
  • Duurzame energie onder andere wel als kansrijke bedrijvigheid wordt genoemd;

Overwegende dat:

  • Groningen zich actief inzet om de energietransitie en duurzaamheid op andere vlakken te bevorderen;
  • Duurzaam bouwen populair is en een positief effect op het milieu en klimaat heeft;
  • Duurzame bouw past bij de uitstraling van Stad;

Verzoekt het college

  • Te komen tot een beloningssysteem waarbij ondernemers die zich willen vestigen op Westpoort een privilege dan wel beloning krijgen, die de leefbaarheid niet schaadt, wanneer zij een duurzame bedrijfsvoering hanteren dan wel duurzaam bouwen;
  • Een voorstel hiertoe te rapporteren aan de Raad voor de behandeling van de Begroting

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, D66, StudentenStad, Stadspartij, SP

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer