Motie groen advies


24 september 2014

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 24 september 2014, besprekende de Vaststelling Visie Werklocaties Rode Loper en de beleidsnotitie Westpoort

Constaterende dat:

  • in plaats van een welstandstoets een supervisor met de ondernemer in overleg gaat over de beeldkwaliteit van een bedrijfspand, waarbij de supervisor de ondernemer met advies terzijde staat;
  • Duurzame energie onder andere een kansrijke bedrijvigheid is op Westpoort;

Overwegende dat:

  • Groningen zich actief inzet om de energietransitie en duurzaamheid op andere vlakken te bevorderen;
  • Duurzaam bouwen populair is en een positief effect op het milieu en klimaat heeft;
  • Duurzame bouw past bij de uitstraling van Stad;

Verzoekt het college

  • De supervisor de opdracht te geven ondernemers te informeren en adviseren over de mogelijkheden van duurzaam bouwen, waarbij onder andere subsidiemogelijkheden en lokale producenten worden benoemd

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Stadspartij, Student&Stad, SP, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA

Tegen

VVD

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer