Zorg­plicht wild


12 november 2014

Motie zorgplicht wild

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 november 2014, besprekende de gemeentebegroting 2015

Constaterende dat:

Volgens de Flora- en Faunawet, artikel 2[1], een ieder zorgplicht heeft voor hulpbehoevende in het wild levende dieren;
In het kader van volksgezondheid en hygiëne de gemeente een taak heeft voor het opruimen van onder meer dode in het wild levende dieren, zoals ook vermeld in het contract van de gemeente met de Dierenambulance;

Overwegende dat:

In kader van volksgezondheid, openbare orde en veiligheid (bijvoorbeeld bij een gewond ree) en ethiek het wenselijk is dat gewonde of anderszins hulpbehoevende in het wild levende dieren geholpen, of in ieder geval opgehaald en eventueel humaan geëuthanaseerd worden;
De zorgplicht, zoals genoemd bij de eerste constatering, geldt voor een ieder, dus ook voor de gemeente, speciaal wanneer het dier zich bevindt op grondgebied van de gemeente;
Dit voorgenoemde ook geldt voor de provincie;

Verzoekt het college

In overleg te treden met organisaties die zich bekommeren om hulpbehoevende in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen, of geschikt zijn om dit in de toekomst te gaan doen en, eventueel samen met de provincie, tot een overeenkomst te komen, waarbij ervoor gezorgd wordt dat hulpbehoevende in het wild levende dieren in de gemeente Groningen hulp krijgen;
Een dekking voor eventueel benodigde middelen samen met de uitkomst van het overleg te presenteren aan de raad bij de gemeenterekening 2015

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://wetten.overheid.nl/BWBR0009640/geldigheidsdatum_11-11-2014#HoofdstukII


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, Stadspartij

Tegen

D66, GL, PvdA, ChristenUnie, StudentenStad, VVD, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer