Uurtje factuurtje


12 november 2014

Motie uurtje factuurtje

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 november 2014, besprekende de gemeentebegroting 2015

Constaterende dat:

Volgens de wet de gemeente verplicht is “gevonden voorwerpen”, waar onder meer gehouden dieren onder vallen, veertien dagen in bewaring te houden[1];
Transport van gevonden zwerfdieren eveneens tot de wettelijke taak, zoals genoemd in de eerste constatering, behoort, gezien dieren zich doorgaans niet uit zichzelf bij een opvanggelegenheid melden;
Transport van dode dieren een gemeentelijke taak is met oog op beheer van de openbare ruimte en op hygiënisch en esthetisch vlak wenselijk is;
De Dierenambulance Groningen deze taak van transport van zwerfdieren uitvoerde, maar daarvoor nooit een volledige onkostenvergoeding ontving van de gemeente en enkel kon voortbestaan dankzij gesubsidieerde banen van personeel en vele zelf ontwikkelde nevenfuncties;
Nu de gesubsidieerde banen verdwijnen, het voortbestaan van de Dierenambulance Groningen en daarmee de uitvoering van de wettelijke taak in gevaar komt;
In het contract van de Dierenambulance met de gemeente gesproken wordt over transport van dode, kleine dieren en gevonden dieren naar het dierenasiel Zuidwolde en Dierenopvang Groningen, waaruit opgemaakt kan worden dat het meerdere diersoorten betreft;

Overwegende dat:

De Dierenambulance Groningen, naast deze wettelijke taak, vele andere functies heeft ontwikkeld die niet alleen de onkosten drukken, maar ook maatschappelijk waardevol zijn, zoals begeleiding van personeel met afstand tot de arbeidsmarkt en transport van hulpbehoevende huisdieren voor mensen die zelf hun dier niet kunnen vervoeren;
De gemeente meer geld kwijt is wanneer zijzelf het transportgedeelte van de wettelijke taak uit moet gaan voeren, gezien dag en nacht werknemers klaar moeten staan, met een transportmiddel met de juiste uitrusting, om niet alleen de dieren tijdig te helpen, maar ook de veiligheid op bijvoorbeeld wegen te bewaken;
Bovendien de eerder genoemde nevenfuncties die de Dierenambulance Groningen uitvoert komen te vervallen wanneer de gemeente de taak overneemt;
Overleg tot nog toe nergens toe geleid heeft en de tijd begint te dringen voor de Dierenambulance;
In diverse gemeenten de gemeente een vergoeding verstrekt per gereden rit, een oplossing die de Dierenambulance Groningen ook wenselijk acht voor onze gemeente;
In de gemeente Noordenveld de Dierenambulance bijvoorbeeld een vergoeding van 23,50, de ledenprijs, ontvangt per rit;

Verzoekt het college:

Voor 2015 pilot in te stellen voor de reële vergoeding per gereden rit voor gevonden zwerfdieren en dode dieren, naar het voorbeeld van o.a. gemeente Noordenveld en waarbij ook de zorgplicht in acht wordt genomen aangaande hulpbehoevende wilde dieren;
Een tussentijdse evaluatie aan de raad te verstrekken bij de gemeenterekening 2015 en een eindevaluatie te houden uiterlijk voorjaar 2016;
De raad vooraf een dekkingsvoorstel te doen toekomen voor de hiervoor benodigde middelen;
In geval van tijdsnood de pilot uiterlijk voorjaar 2015 in te laten gaan en de (tussentijdse) evaluatie een evenredig aantal maanden op te schuiven

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/apv/veelgestelde-vragen-dieren#Moetgemeentedestructiepunt_voor_dode_dierenhebben


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Stadspartij

Tegen

D66, GL, PvdA, ChristenUnie, StudentenStad, VVD, SP, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer