Motie : Een Groningse LHBTQIA+ monitor


I.s.m. D66, Student & Stad

9 november 2022

Motie : Een Groningse LHBTQIA+ monitor

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

Constaterende dat:

- Groningen een Regenbooggemeente is en bijna alle partijen het regenboog stembusakkoord hebben ondertekend;

Het SCP eerder dit jaar publiceerde dat:

- er landelijk een stagnatie van acceptatie en veiligheid van LHBT-ers is te zien;

- zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht voor een deel van de bevolking nog gevoelig ligt;

- de acceptatie van transgender personen minder groot is dan die van de acceptatie van lesbiënnes, homo- en biseksuelen;

- Er ook vanuit de Groningse LHBTQIA+-gemeenschap zorgelijke signalen komen over hun (dagelijkse) ervaringen en dat deze negatieve ervaringen invloed hebben op hun mentale gezondheid en hun leefsituatie.

Overwegende dat:

- Er weinig zicht is op de stand van zaken m.b.t. de acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+ in Groningen;

- Als niet goed bekend is hoe we er voor staan qua acceptatie en veiligheid voor deze groep, we niet goed kunnen bepalen of er progressie wordt geboekt en deels ook niet of het beleid het gewenste effect heeft;

- Er slechts een beperkt budget beschikbaar is voor LHBTQIA+ emancipatie;

- Het daarom van groot belang is dat we de doelmatigheid van het Regenboogbeleid goed monitoren door de acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+-ers te meten;

Verzoekt het college:

- Om in 2023 een onderzoek naar de acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+ personen in de gemeente Groningen uit te voeren en hierover te rapporteren, zodat de raad hierover kan spreken;

- Kosten hiervoor te dekken uit de Algemene Egalisatiereserve, zodat het onderzoek niet ten koste gaat van bestaande activiteiten ter bevordering van de LHBTQIA+ emancipatie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jim Lo-A-Njoe, D66 Groningen

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Karoline de Groot, Student & Stad


Status

Ingediend

Voor

Alle overige partijen

Tegen

PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie “Uitbreiding Repaircafés Groningen

Lees verder

Motie: Ondersteuning dierenartskosten voor minima

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer