Motie: Onder­steuning dieren­arts­kosten voor minima


De gezondheid van een huisdier moet niet afhan­kelijk zijn van de finan­ciële situatie van de baasjes.

10 november 2022

Motie: Ondersteuning dierenartskosten voor minima
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022 voor de bespreking van de begroting,

Constaterende dat

 • De gemeente Stadjerspashouders korting geeft op het chippen en steriliseren/castreren van katten;

 • Er momenteel geen andere financiële hulp is voor dierenartskosten voor de huisdieren van minima in onze gemeente;

 • Ons land zich in een ongekende koopkrachtcrisis bevindt;


Overwegende dat:

 • Het college in de Nota Dieren zelf ook opmerkt dat huishoudens met een minimuminkomen vaak te laat of zelfs niet aan de bel trekken bij gezondheidsproblemen van hun huisdier;

 • De gezondheid van een huisdier niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie van de baasjes;

 • In de gemeente Arnhem een succesvolle pilot voor vergoeding van dierenartskosten voor minima heeft plaatsgevonden waarvan bijvoorbeeld neutralisatie, chippen, gebitscontrole, inentingen en ontwormingen konden worden betaald;

 • In de gemeente Amsterdam al langer een Dierenhulp voor Minima programma bestaat, waar bij een ziek huisdier het eerste consult wordt betaald en zo nodig de helft van de behandeling.


Verzoekt het college:

 • Een regeling te ontwerpen voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (de mensen die in aanmerking komen voor een Stadjerspas) waarbij zij in het jaar 2023 eenmalig een vergoeding kunnen krijgen van dierenartskosten;

 • Hiervoor een budget van €50.000 te reserveren en te dekken uit de Algemene Egaligatiereserve;

 • Aanvullende dierenhulp, zoals Dierenvoedselbank De Gouden Poot en Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, onder de aandacht te brengen van onze inwoners;

 • De resultaten van deze actie terug te koppelen in Q4 2023.


En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen, Partij voor de Dieren

Jimmy Dijk, SP

Evelien Bernabela, Partij voor het Noorden
Femke Folkerts, GroenLinks

Rita Pestman, Partij van de ArbeidStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor het Noorden, PVV, StudentenStad, PvdA, SP, GroenLinks, CU, Stadspartij 100%, PartijvoordeDieren

Tegen

D66, VVD, CDA