Motie: Dier­vrien­de­lijke kinder­boer­de­rijen


wethouder zegt toe dit te onder­zoeken.

10 november 2022

Motie: Diervriendelijke kinderboerderijen

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2022, voor de bespreking van de begroting,

Constaterende dat:

  • De gemeente eigenaar is van vier kinderboerderijen en één hertenkamp binnen de gemeentegrenzen;

  • Het college in het coalitieakkoord erkent dat dieren net als mensen bewustzijn hebben, op complexe manieren met elkaar kunnen communiceren, ze relaties aangaan en gemeenschappen vormen;

  • De Nota Dieren het uitgangspunt heeft dat mens en dier zo veel mogelijk in harmonie samen in de gemeente Groningen leven, door dierenleed te voorkomen en eenduidig beleid op wil stellen waarbij de belangen van dieren worden meegewogen;

  • Het in contact brengen van kinderen en volwassenen met dieren, zoals omschreven in de Nota Dieren, belangrijk is om ze te leren omgaan met dieren en het denken over dieren.

Overwegende dat:

  • Het doel van de kinderboerderij, in het kader van dierenwelzijn, zou moeten zijn: mensen laten zien hoe je dieren met respect benadert en behandelt, uitgaande van het perspectief van het dier;

  • Het Kinderboerderijenbesluit een uitgebreidere visie verwoord dan de Wet Dieren en de vSKBN en door te streven naar normen en waarden van het Kinderboerderijenbesluit dierenwelzijn vergroot kan worden;

  • Dit tevens educatief kan bijdragen aan meer bewustwording en kennis over dierenwelzijn;

Verzoekt het college:

  • Te inventariseren wat er nodig is qua bedrijfsvoering en qua kosten om te voldoen aan de uitgangspunten van het Kinderboerderijenbesluit;

  • Dit middels een brief aan de raad terug te koppelen in Q3 2023.

En gaat over tot de orde van de dag!

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Evelien Bernabela, Partij voor het Noorden

-Wethouder zegt toe dit, zoals in de motie gevraagd, te onderzoeken.-


Status

Overgenomen

Voor

Tegen