Motie: “Ecologen, kom aan tafel!”


21 december 2022

Motie (M 15) Vreemd aan de orde van de dag: “Ecologen, kom aan tafel!”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 21 december 2022,

We stellen vast dat:

 Voor de sloop/nieuwbouwplannen in de Weijert (Reviusstraat, Camphuysenstraat en

Spieghelstraat) ecologen pas in een laat stadium betrokken werden bij de planvorming;

 Dit tot gevolg had dat er in eerste instantie nagenoeg al het groen op de binnenterreinen zou

verdwijnen;

 Het college heeft bijgestuurd met als gevolg dat alle monumentale bomen behouden blijven

en dat het college dringend verzocht heeft bij De Huismeesters om niet direct al het groen op

de binnenterreinen te verwijderen en pas bij terugkeer van de bewoners te inventariseren

wat de behoefte is;

We hebben nagedacht over en houden rekening met:

 Dat een dergelijk sloop/nieuwbouwplan, waar bewoners kunnen terugkeren en er

tegelijkertijd verdichting alsmede een herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt, nog

vrij uniek is binnen de gemeente;

 De wethouder tijdens de meningsvormende sessie op 14 december 2022 heeft aangegeven

dat vanwege de stedenbouwkundige erfgoedwaarde het aan het begin van het proces niet

helemaal scherp was welke ruimtelijke procedure zou worden doorlopen en wanneer en hoe

ecologen betrokken zouden worden;

 Sloop/nieuwbouwplannen en herontwikkelingen binnen de wijkvernieuwingsaanpak de

komende jaren vaker zullen plaatsvinden en dat daarbij behoud en versterking van de

binnenstedelijke biodiversiteit een belangrijk onderwerp is;

 Deze plannen ook kansen bieden voor het op wijkniveau versterken van de biodiversiteit,

door de plannen in relatie te bekijken tot de omgeving en het versterken van de Gemeente

Ecologische Structuur, en dat daarbij de inbreng van ecologen van cruciaal belang is;

We vragen het college om:

 Bij toekomstige wijkvernieuwingsprojecten (sloop/nieuwbouwplannen, herinrichting

openbare ruimte, aanpak binnentuinen) versterking van de biodiversiteit als randvoorwaarde

op te nemen en dit te borgen door ecologen vanaf het begin van het proces een plek aan

tafel te geven;

En gaat over tot de orde van de dag,

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)

Tim van de Vendel (GroenLinks)

Tom Rustebiel (D66)

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden)

Ingetrokken, want:
Wethouder van Niejenhuis gaf ons een mooie toezegging dat het college veel aandacht heeft voorbehoud van groen bij bouwprojecten en voor de biodiversiteit en en dit bij volgende wijkvernieuwspannen en bouwplannen ook wil blijven behouden!Status

Ingetrokken

Voor

Tegen