Motie: Besluit kinder­hart­chi­rurgie moet defi­nitief van tafel


21 december 2022

Motie (M 02): Besluit kinderhartchirurgie moet definitief van tafel

21 december 2022

Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven!

Constaterende dat:

• Het kabinet het voorgenomen besluit heeft genomen om de (kinder)hartchirurgie in

het UMCG te sluiten

• De impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zeer kritisch is over dit

voorgenomen kabinetsbesluit en uitgebreid onderbouwt waarom het weghalen van

de gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG een bedreiging vormt voor de continuïteit

van acute zorg in Noord-Nederland

• Het kabinet in haar coalitieakkoord heeft staan dat zorg beschikbaar, betaalbaar én

bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlander.

Overwegende dat:

• Het NZa-rapport bevestigt dat het UMCG een grote regionale functie heeft als het

gaat om de toegankelijkheid van academische zorg voor inwoners uit Groningen,

Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland.

• De sluiting van de (kinder)hartchirurgie in het UMCG onomkeerbare gevolgen zal

hebben voor de beschikbaarheid van deze academische zorg, en de daarmee verband

houdende zorg, voor (patiënten in) Noord-Nederland

• Het voor ons onacceptabel is dat de toegankelijkheid van academische zorg afhangt

van waar in Nederland je woonachtig bent.

Verzoekt het college

• Om er bij de minister van VWS en de leden van de Tweede Kamer op aan te dringen

het voorgenomen kabinetsbesluit definitief van tafel te vegen en daarmee een einde

te maken aan de onzekerheid voor patiënten, medewerkers en inwoners uit

NoordNederland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens:

Els van der Weele (PvdA)

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen)

Steven Bosch (S&S)

Wesley Pechler (PvdD)

Jalt de Haan (CDA)

Ietje Jacobs - Setz (VVD)

Leendert van der Laan (PvhN) Peter

Rebergen (CU)

Jeffry van Hoorn (GroenLinks)

Dennis Ram (PVV)

Jimmy Dijk (SP)

Jim Lo-A-Njoe (D66


Status

Aangenomen

Voor

allepartijenraad

Tegen

geen