Motie: Inzetten tand­arts­bussen en/of school­tand­artsen


26 januari 2023

Motie (M 19) Inzetten tandartsbussen en/of schooltandartsen

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 21 december 2022.

Constaterende dat:

- In de gemeente Groningen 56,1% van de peuters (2-3 jaar) niet voor de periodieke controle

naar de tandarts gaan;

- In de gemeente Groningen 19,9% van de kinderen tussen de 4-11 jaar niet voor de

periodieke controle naar de tandarts gaan;

- In de gemeente Groningen 21,3% van de kinderen tussen de 12-17 jaar niet voor de

periodieke controle naar de tandarts gaan;

- In noordelijke wijken (en de Wijert) de sociaaleconomische status van bewoners (ver) onder

het gemiddelde ligt en hierdoor ouders en hun kinderen uit deze wijken nog minder voor

periodieke controle naar de tandarts gaan.

Overwegende dat:

- Kinderen tijdig naar de tandarts laten gaan de ontwikkeling bevordert van het gebit en angst

op latere leeftijd verkleint. Dat tandartsen daarom aanraden om jonge kinderen mee te

nemen op controle;

- Ondanks dat kinderen tot 18 jaar altijd gratis naar de tandarts mogen, hun ouders niet gaan

omdat zij bang zijn voor de kosten en daardoor de kinderen ook niet naar de tandarts gaan;

- In enkele andere gemeenten schooltandartsen en/of tandartsbussen inzetten om het bezoek

aan de tandarts door kinderen te bevorderen en dat dit succesvol is.

Verzoekt het college:

- Een voorstel uit te werken om de periodieke controle door de tandarts bij kinderen te

bevorderen.

- Hier een voorstel voor uit te werken waarbij tandartsen (bv. met tandartsbussen) scholen

bezoeken in wijken waar het tandartsbezoek onder kinderen het laagst is.

- Dit te verwerken in de plannen voor:

o De gereserveerde middelen voor de mondzorg voor kinderen en volwassenen met

een lage sociaaleconomische status.2

o De verbreding wijkvernieuwing en de uitvoeringprogramma’s.3

- De raad voor 1 juni 2023 over de voortgang te informeren.

1 hUps://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/tandartsbezoek-peuters-2022

2 hUps://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/ReacPe-moPe-behoud-middelen-voor-collecPeve-

zorgverz voor-de-doelgroep-Voorjaarsdebat-moPe-nr-40.pdf

3 hUps://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Verbreding-wijkvernieuwing-en-

presentaPe uitvoeringsprogramma-s-2023.pdf

En gaat over tot de orde van de dag.

Jimmy Dijk SP

Irene Huitema PvdA

JaneUe Bosma PvdD

Jalt de Haan CDA

Peter Rebergen CU

Elte Hillekens GL Dennis

Ram PVV

Evelien Bernabela PvhN

Mirjam Gietema D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Besluit kinderhartchirurgie moet definitief van tafel

Lees verder

Motie: Groningen gaat voor non-infill kunstgrasvelden

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer