Motie evaluatie van Kop tot Staart


18 februari 2015

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende de Dierenwelzijnsnotie van Partij voor de Dieren

Constaterende dat:

  • Op 31 oktober 2007 de Groninger dierenwelzijnsnota van Kop tot Staart is vastgesteld door de raad;
  • Deze nota, op enkele wijzigingen via moties van de Partij voor de Dieren in maart 2011, niet herzien of geëvalueerd is;

Overwegende dat:

  • Sinds vaststelling van de dierenwelzijnsnota veel is gewijzigd op dierenwelzijnsvlak, ook wat betreft in de nota vastgestelde doelen en plannen;
  • Voor degelijk dierenbeleid een up to date nota, met toetsbare en doelmatige doelen wenselijk is;

Verzoekt het college

  • Een nieuwe dierenwelzijnsnota vast te stellen, die zal ingaan per 2016 en de huidige nota te evalueren, voor te leggen aan de raad, ten minste voor het zomerreces van 2015
  • en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Wim Kok Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren SP Stadspartij


Status

Voor

PvdD, SP, Stadspartij, ChristenUnie

Tegen

GroenLinks, VVD, CDA, PvdA, D66, StudentenStad

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer