Motie meer gas terug


18 februari 2015

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 februari 2015, besprekende de collegebrief Stand van zaken aardbevingen

Constaterende dat:

  • Op huidige wijze de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn als gemeente, niet wordt gehaald;
  • Het college zoekt naar manieren waarop deze doelstelling wel gehaald kan worden;
  • De aardgasafhankelijkheid, sinds de vondst van aardgas in Groningen, in toenemende mate voor problemen zorgt, onder andere in de Stad;
  • Deze problemen alleen verminderen wanneer de winning van aardgas vermindert en deze vermindering alleen te bewerkstelligen is wanneer de behoefte aan aardgas afneemt;

Overwegende dat:

  • Het mogelijk is om, zoals we ooit aardgasafhankelijk werden, ook weer aardgasonafhankelijk te worden, zodat de boringen en daarmee de aardbevingen zo snel mogelijk kunnen stoppen[1];
  • De risico’s door aardbevingen steeds beter zichtbaar worden en dat de enige manier om deze te stoppen is door de winning van aardgas zo spoedig mogelijk stop te zetten;

Verzoekt het college

  • Binnen het beleidsveld energie, ontwikkelingen die aardgasonafhankelijkheid stimuleren prioriteit te geven;
  • In overleg gaan met lokale partners om te onderzoeken hoe aardgasonafhankelijkheid zoveel mogelijk kan worden bewerkstelligd in de gemeente;
  • De resultaten hiervan te rapporteren aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://www.duurzaamnieuws.nl/rotmans-nederland-stevent-op-energieravijn-af/


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Stadspartij, StudentenStad, PvdA, SP, D66

Tegen

VVD

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer